Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

Проведене в аналітичній частині дипломної роботи дослідження динаміки фінансового стану та ділової активності торгововиробничого фармацевтичного об'єднання фірм ТОВ “Юніфарма” за 2002 – 2004 роки виявив наступні позитивні та негативні тенденції в його розвитку:

1. Валюта балансу зросла на 9,7 % (з 2,845 млн.грн. до 3,121 млн.грн.) при зростанні власного капіталу за рахунок прибутку від діяльності підприємства на Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" 29,5 % ( з 1,845 млн.грн. до 2,389 млн.грн.), при цьому статутний фонд підприємства залишився сталим – 1,2 млн.грн.

2. Толика власного капіталу в валюті балансу зросла з 0,649 (2001) до 0,765(2003), при цьому оборотна частка власного капіталу в валюті балансу ( минус імобілізація власного капіталу в необоротні фонди) зросла від 6,89 % (2001) до 18,78% (2003), що значно підвищує Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" фінансову стійкість підприємства по покриттю припасів.

3. Обсяги незапятнанного доходу від реалізації продукції зросли на 14,19 % ( з рівня 14,210 млн.грн. до 16,226 млн.грн.), тобто темпи росту валового доходу перевищують темпи росту валюти балансу, що свідчить про інтенсивний нрав розвитку підприємства.

4. Обсяги незапятнанного прибутку від реалізації продукції зросли тільки на 5,65 % (з 0,637 млн.грн. до Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" 0,673 млн.грн.), що свідчить про негативні процеси в формуванні загальної собівартості виробництва(придбання) та реалізації продукції. Це видно по різкому зростанню на 21,9 % витрат на збут (з 1,411 млн.грн. до 1,720 млн.грн.), що значно перевищує темпи зростання валового доходу від реалізації.

5. Кредиторська заборгованість зменшилась на 77,14 % ( з рівня 0,806 млн.грн Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма". до 0,455 млн.грн.), а дебіторська заборгованість підвищилась на 26,1 %( з рівня 0,303 млн.грн. до 0,382 млн.грн.), що є позитивним ефектом. При цьому рівень кредиторської заборгованості став менше суми дебіторської заборгованості та залишків готівкових коштів в касі(0,18 млн.грн.), що свідчить про наявність полностью платоспроможного балансу ТОВ “Юніфарма” у 2003 році Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма".

6. Доходність по паях товариства в даний час складає досить значну величину (32%), що більш ніж вдвічі перевищує банківський процент по депозитах.

7. Підприємство, як у 2002, так і у 2004 році має нестійкий фінансовий стан по забезпеченню припасів власним оборотним капіталом та залучає для цього в основному короткострокові кредити банків.

8. Спостерігається зниження показників рентабельності. Так, на Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" 0,8 процентних пт зменшилась рентабельність продажів(з 5,8% до 5,0%), на 2,6 – рентабельність активів, на 6,0 – рентабельність основних виробничих фондів і на 5,9 процентних пт – рентабельність оборотних активів підприємства.

9. Результати аналізу показують, що у ТОВ “Юніфарма” кожна гривня активу приносить 4,43 грн. реалізованої продукції, що на 0,22 грн. більше, ніж рік вспять. Це означає прискорення обороту коштів Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" підприємства.

10. Фондовіддача або коефіцієнт оборотності основних виробничих фондів у ТОВ “Юніфарма” в 2004 році зменшилась за рахунок збільшення кількості основних виробничих фондів.

11. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів зріс в 2004 році на 0,64 і склав на кінець року 11,12. Відповідно, тривалість 1-го обороту зменшилась із 34 до 32 днів.

12. Незначне зменшення мав коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма": з 41,6 оборотів у 2002 році до 40,4 оборотів у 2004 році. Тривалість 1-го обороту дебіторської заборгованості складає 9 днів.

Таким чином, аналіз показників оборотності активів ТОВ “Юніфарма” показує, що в цілому за останній час рівень ділової активності на підприємстві мав тенденцію до зростання.

Негативною тенденцією є невисокий темп зростання прибутку Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" та орієнтація підприємства на реалізацію продуктів з відстрочкою платежів (комерційний кредит) та відповідним зростанням дебіторської заборгованості. Про це свідчить і цінова маркетингова політика підвищення цін на 5% при відстрочці платежу та зниження цін всього на 1,5 –2 % при крупно-оптовому продажу продуктів.

В проектно-аналітичній частині дипломній боті проведений аналіз ефективності підвищення Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" ділової активності ТОВ „Юніфарма” при впровадженні інвестиційного проекту виробництва нового продукту „Пантолайф” на Тернопільській фармацевтичній фабриці, де освоєна єдина в Україні технологія виробництва продукту „Пантокрин”.

Фінансовий аналіз інвестиційного зовнішньоекономічного варіанта проекту (толика реалізації на внутрішньому ринку від 40% до 20%) показав, що при прибутках на рівні 630 –720 тис.грн. в ТОВ “Юніфарма” за Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" останні три роки, його прогнозні очікуємі свойства становлять:

дисконтований чистий прибуток (NPV) – 9,724 млн.грн.

строк дисконтованої окупності інвестицій – 2,25 роки(менше 5 років)

дисконтований індекс доходності 2,21 (вище 1,0) що на фоні реалізації інвестиційно привабливої для учасників товариства щорічної виплати дивідендів 25% від незапятнанного прибутку, дозволяє досягнути внутрішньої норми доходності 44% (вище дисконту вартості капіталу 9–12%), тобто Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" інвестиційний проект повинен бути прийнятий як кредиторомбанком, так і учасниками товариства.

В проектно-аналітичній частині дипломної роботи також проаналізована ефективність двох шляхів підвищення ділової активності підприємства – політики різкого зниження цін на оптовий продаж продуктів при револьверній лінії банківського кредитування та традиційна політика підвищення цін при відстрочці платежів(наданні комерційного Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" кредиту).

Як показує проведений в дипломній боті аналіз – зниження цін реалізації на оптові партії медпрепаратів до 20% від рознічної ціни з врахуванням нелінійної еластичності попиту як функції ціни на товари дає наступний ефект підвищення черт ділової активності ТОВ “Юніфарма”:

кількість оборотів партії припасів підвищується в 1,5 рази;

валовий подыхалід Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" від реалізації підвищується в 1,5 – 1,8 рази;

прибуток від реалізації підвищується в 1,5 рази;

чиста рентабельність реалізації продукції за рахунок зниження цін реалізації знижується до рівня 0,8 – 0,85 від рознічного рівня;

ризикова приведена рентабельність реалізації продукції з врахуванням ризику нереалізації товару підвищується удобно в 2 рази;

Підвищення обсягу револьверної партії медпрепаратів з 100000 грн. до 500000 грн. приводить к Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" значному покращанню черт ділової активності, еквівалентне підвищенню:

валового доходу з 8,5 млн.грн. до 10 млн.грн. (при рознічних цінах) та з 15 млн.грн. до 18 млн.грн. ( при скидках в ціні 20%);

валового прибутку з 0,6 млн.грн. до 1,05 млн.грн. (при рознічних цінах) та з 1,1 млн.грн. до 1,5 млн.грн. ( при Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" скидках в ціні 20%);

чистої рентабельності реалізації з 5,6 % до 6,4 % (при скидках в ціні 20%)

Як показує аналіз итогів розрахунків другого шляху підвищення показників ділової активності – відстрочка платежів з відповідним підняттям цін реалізації на подвійну ставку пролонгації банківського кредиту:

максимальний ефект підвищення валового доходу не перевищує 2–7% від валового доходу рознічної реалізації при оплаті по Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" факту;

відстрочка платежів з нарощенням дебіторської заборгованості – це екстенсивна та малоефективна стратегія

Таким чином, проведені в дипломній боті дослідження показують, що ТОВ “Юніфарма” повинно переорієнтувати маркетингову політику реалізації продуктів з низько-ефективного шляху надання покупцям комерційного кредиту(відстрочки платежу) з відповідним підняттям ціни реалізації(до 5%) на “атакуючу” високоефективну Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" політику зниження цін на оптові партії продукції з існуючих 2% до 20% з різким підняттям оборотності припасів та ділової активності, чим змінити сектор попиту на продукцію нового виробничого сектору компанії – Тернопільської фармацевтичної фабрики.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про власність”// від 7 свирепого 1991 року N 697XII (від 28 свирепого 1995 року N 75/95ВР).

2. Закон Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" України “Про господарські товариства”// від 19 вересня 1991 року N 1576XII( від 17 травня 2001 року N 2409III).

3. Закон України “ Про цінні папери та фондову біржу” // від 18 червня 1991 року N 1201XII (від 3 червня 1999 року N 719XIV).

4. Закон України “ Про банки та банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121III (із змінами і доповненнями, внесеними Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" Законом України від 20 вересня 2001 року N 2740III).

5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // В редакції Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97ВР ( із змінами станом на 16 січня 2003 року N 429IV).

6. Господарський Кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436IV.

7. Цивільний кодекс України // від 16 січня 2003 року N 435IV.

8. Держстандарт України “Класифікація організаційноправових форм Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" господарювання в Україні” // від 22 листопада 1994 р. N 288.

9. Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред.Л.И.Евенко. – Пер.с англ. – М.: Экономика, 1989.

10. Ансофф И. Новенькая корпоративная стратегия. Спб., 1999.

11. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. 5е изд. / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000.

12. Байе М. Управлінська економіка і стратегія бізнесу. М Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"., 1999.

13. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Деньги и статистика, 1997.

14. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. Підручник. – К.: Либідь, 1998.

15. Батенко Л.П., Завгородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посібник. К., КНЕУ,2003. 231 с Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма".

16. Баранчеев В. Стратегічний аналіз: технологія, інструменти, організація //Проблеми теорії і практики керування. 1998. № 5.

17. Бланк И. Вкладывательный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995.

18. Бойчук І.М. Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів: Вво “Сполом”, 1998.

19. Боумэн К. Базы стратегического менеджмента. М., 1997.

20. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.: КП “ВАЗАКО” Видавництво “Молодь Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"”, 1997.

21. Ван Хорн Дж.К. Базы управления деньгами. М.: «Финансы и статистика», 1997.

22. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

23. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003 524 с.

24. Виханский О.С. Стратегическое управление. М., 1995.

25. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.:КНЕУ, 1998.

26. Гаркавенко С.С. Маркетинг Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма". К.: Лібра, 1996.

27. Глазунов В.М. Денежный анализ и оценка риска реальных инвестиций.– М.: «ФинстатИнформ», 1997.

28. Головко Т. Методика аналізу фінансової звітності підприємства. – К.: Компас, 2000.

29. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. – М.: Дело лтд, 1995.

30. Голубков Е.П. Рекламные исследования: теория, практика и методология. М.: Финпресс, 1998.

31. Гольдштейн Г Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма".Я. Базы менеджмента. Таганрог: ТРТУ, 1995. – 624 с.

32. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. К.: "Скарби", 1998 г.. 384 с.

33. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001 – 228 с.

34. Гринев В.Ф. Инноваторский менеджмент. – К.: МАУП, 2000.

35. Друри К. Учет издержек способом стандарткост. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

36. Економіка Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" підприємства. Підручник в 2х томах / Під ред. С.Ф. Покропивного К.: КНЕУ, 2000 – 528 с.

37. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М., 1996.

38. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. К.: МАУП, 2000.

39. Ковалев В.В. Денежный анализ, Москва, “Деньги и статистика”, 1995

40. Коробов М.Я Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма". Фінансовоекономічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 2001.

41. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Базы маркетинга: Пер. с англ. 2е европ. изд. К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998.

42. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. М., 1999.

43. Котлер Ф. Маркетинг у 3-ем тысячелетии. Как сделать Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма", захватить и удержать рынок М., 2000.

44. Крейнина М.Н. «Финансовое состояние предприятия. Способы оценки». М.: ИКЦ «Дис», 1997 г.

45. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. М., 1998.

46. Курочкин А.С. Организация производства: Учебн.пособие. – К.: МАУП, 2001 – 216 с.

47. Липсиц И.В., Косов В.В. Вкладывательный проект: способы підготовки и анализа. – М.: «БЕК Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"», 1996.

48. Лютенс Ф. Организационное поведение М., 1999.

49. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами – М. “Экономика», 2001 – 574 с.

50. Маркетинг: Під ред. А.Н.Романова. М.; Банки і біржі, ЮНІТІ, 1996.

51. Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент. Курс лекцій. М.; Новосибірськ, 2000.

52. Менеджмент организации / Под ред. З.П. Румянцевой Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма", Н.А. Соломатина. – М.: ИНФРАМ, 1995.

53. Москвін С.О., Бевз С.М., Дідик В.Г. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998.

54. Организация производства на предприятии: Учебник / под ред. Туровца О.Г. и Сербиновского Б.Ю. – РостовнаДону: издательский центр МАРТ, 2002.

55. Портер М. Конкурентность. М., 2000.

56. Портер М. Конкурентноспособные силы и формирование стратегии //Класика маркетинга /Сост. Б Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма". М. Энис, К. Т. Кокс і ін. Спб., 2001.

57. Положення (эталон) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

58. Положення (эталон) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

59. Положення (эталон) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

60. Савчук В Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма".П. Денежный менеджмент компаний. – К.: Максимум, 2001.

61. Статистика підприємництва: навч.посібник / під ред. П.Г.Вашківа – К.: “Слобожанщина”, 1999 – 600 с.

62. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М., 1998.

63. Управленческий учет/Под ред. В. Палия и Р. Вандер Виля. М.: Инфра– М, 1997.

64. Управленческий учет/Под ред. А.Д. Шеремета. М.: ФБК–ПРЕСС, 1999.

65. Управління виробничою Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" інфраструктурою / За ред. М.А.Бєлова – К.: КНЕУ, 1997 – 208 с.

66. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Инноваторский менеджмент. – М.: АКАЛИС,1996.

67. Фінанси підприємств.Підручник /За ред.А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ,2000

68. Фінансовий менеджмент. Навчальнометодичний посібник / А.М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001.

69. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегічне керування припасами Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма". Нові методи збільшення конкурентноздатності. К., КНЕУ, 1999.

70. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Финансы предприятий»/Учебное пособие – 1998 г..

71. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.:

 “Видавництво А.С.К”, 2003.

Додаток А

Фінансові звіти тов “юніфарма” за 2002 – 2004 роки

Таблиця А.1 - Баланс ТОВ “Юніфарма” (тис.грн.)

Актив

Код рядка

01.01.

2002

01.01.

2003

01.01.

2004

1. Необоротні Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

14

18

22

Первісна вартість

011

14,1

18,3

22,4

Накопичена амортизація

012

0,1

0,3

0,4

Незавершене будівництво

020

140

152

71

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1495

1972

1710

Первісна вартість

031

1600

2228

2055

Накопичена амортизація

032

105

256

345

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за способом участі в капіталі інших підприємств

040
інші фінансові інвестиції

045
Довгострокова дебіторська заборгованість

050
Відстрочені податкові активи

060
Інші необоротні активи

070
Усього за розділом 1

080

1649

1842

1803

2. Оборотні активи

Припаси:

виробничі припаси

100

7

12

6

Тварини Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" на вирощуванні та відгодівлі

110
незавершене виробництво

120
готова продукція

130
товари

140

703

724

793

Векселі одержані

150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

303

287

382

первісна вартість

161
резерв сумнівних боргів

162
Поточні фінансові інвестиції

220
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

183

122

137

в іноземній валюті

240
Інші оборотні активи

250
Усього за розділом 2

260

1196

1115

1318

3. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

2845

2987

3121

Пасив

Код Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" рядка

01.01.

2002

01.01.

2003

01.01.

2004

1.Власний капітал

Статутний капітал

300

1200

1200

1200

Пайовий капітал

310
Додатковий вкладений капітал

320

130

130

400

Інший додатковий капітал

330
Резервний капітал

340

57

97

164

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

468

597

625

Неоплачений капітал

360
Вилучений капітал

370
Усього за розділом 1

380

1845

1994

2389

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400
Інші забезпечення

410
Цільове фінансування

420
Усього за розділом 2

430

3. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

34

21

43

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450
Відстрочені Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" податкові зобов'язання

460
Інші довгострокові зобов'язання

470
Усього за розділом 3

480

34

21

43

4. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

99

230

166

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

4


2

Векселі видані

520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

806

721

455

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540
з бюджетом

550

41

3

54

з позабюджетних платежів

560
зі страхування

570
з оплати праці

580

16

18

12

з учасниками

590
із внутрішніх розрахунків Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

600
Інші поточні зобов'язання

610
Усього за розділом 4

620

966

972

689

5. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2845

2987

3121

Таблиця А.2 - Звіт про фінансові результати ТОВ “Юніфарма” (тис.грн.)

 Стаття

Код рядка

За

2002 рік

За

2003 рік

За

2004 рік

1

2

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (продуктів, робіт, послуг)

 010

14209

14724

16226

Податок на додану вартість

 015

2368

2454

2704

Акцизний збір

 020
Інші вирахування з доходу

 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (продуктів, робіт, послуг)

 035

11841

12270

13522

Собівартість Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" реалізованої продукції (продуктів, робіт, послуг)

 040

9473

9816

10815

Валовий:

 прибуток

 050

2368

2454

2707

 збиток

 055
Інші операційні доходи

 060
Адміністративні витрати

 070

40

20

20

Витрати на збут

 080

1411

1405

1720

Інші операційні витрати

 090

7

6

5

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

 100

910

1023

962

 збиток

 105
Доход від участі в капіталі

 110
Інші фінансові доходи

 120
Інші доходи

 130
Фінансові витрати

 140
Витрати від участі в капіталі

 150
Інші витрати

 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

 170

910

1023

962


 збиток

 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності

 180

273

307

289

Фінансові результати від звичайної Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" діяльності: прибуток

 190

637

716

673

 збиток

 195
Надзвичайні: доходи

200
 витрати

 205
Податки з надзвичайного прибутку

 210
Чистий: прибуток

 220

637

716

673

 збиток

 225

Таблиця А.3 - “Горизонтальний” та “вертикальний” статистичний розріз динаміки звіту про фінансові результати ТОВ “Юніфарма” за 2001–2002 роки

Таблиця А.4 - “Горизонтальний” та “вертикальний” статистичний розріз динаміки звіту про фінансові результати ТОВ “Юніфарма” за 2002 –2003 роки

Додаток Б


Результати розрахунків коефіцієнтів фінансового стану ТОВ “Юніфарма”


Таблиця Б.1

Таблиця Б.2


Таблиця Б Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма".3

Додаток В

Таблиця В.1 - Розрахунок показників проекту при номінальній ставці дисконтування 12%

Таблиця В.2 - Варіаційний пошук ВНД підвищенням ставки дисконтування до 43%

Таблиця В.3 - Варіаційний пошук ВНД підняттям ставки дисконтування до 45%

Додаток Г

Таблиця Г.1 - Комерційні пропозиції ТОВ “ЮНІФАРМА” по продажу медпрепаратів нового підрозділу – Тернопольської ФФУпаковка

Кількість в упаковці

Ціна при авансовій сплаті Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" та сплаті по факту ( в грн /упак)

Ціна при авансовій сплаті величавого опту (в грн. / упак)

Ціна при відстрочці платежу (комерційний кредит в грн. / упак)

Виробник продукту(Україна)


3.


25 мл

1

0,64

0,62

0,67

Тернопільська ФФ

4.


25 мл

1

0,69

0,67

0,73

"Фітофарм" Артемівськ

7.


20 г

1

1,03

1,01

1,09

Тернопільська ФФ

8.


25 г

1

0,95

0,93

1,01

"Віола" Фарм.фабрика(ФФ)

9.


20 г

1

1,19

1,17

1,26

Тернопільська ФФ

10


25 г

1

1,19

1,17

1,26

"Квантум Сатис" Запоріжжя

11


25 г

1

0,95

0,93

1,01

Житомирська ФФ

12


40 г

1

2,61

2,55

2,76

Борщагівський ХФЗ

13


40 г

1

1,79

1,75

1,89

ВАТ "Лубнифарм"

16.


30 мл

1

0,87

0,85

0,92

Тернопільська ФФ

17.


30 мл

1

0,91

0,89

0,95

Київська ФФ

18.


25 мл

1

0,68

0,66

0,72

Миколаївська ФФ

19.


50 мл

1

0,86

0,84

0,91

Тернопільська ФФ

20.


25 мл

1

0,71

0,69

0,75

Симферопільська ФФ

21.


50 мл

1

0,93

0,91

0,98

Тернопільська Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма" ФФ

22.


100 мл

1

1,11

1,09

1,18

Луганская ФФ

23.


50 мл

1

0,81

0,79

0,86

Луганская ФФ

24.


50 мл

1

0,68

0,66

0,72

Тернопільська ФФ

25.


50 мл

1

0,77

0,75

0,81

"Віола" ФФ

26.


25 мл

1

0,86

0,84

0,91

Тернопільська ФФ

Додаток Д

Таблиця Д.1 - Вихідні дані розрахунків для кредиту 100000 грн.

Таблиця Д.2 - Вихідні дані розрахунків для кредиту 250000 грн.

Таблиця Д.3 - Вихідні дані розрахунків для кредиту 500000 грн.

Додаток Е

Рекламні акції ТОВ “Юніфарма” по стимулюванню попиту на продукцію та розширення ринків реалізації


Рис. Е.1 - Формулювання місії ТОВ «Юніфарма Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"» на Інтернет веб-сайті

Рис. Е.2 - Сучасне рекламне формулювання бізнесу ТОВ «Юніфарма» на Інтернетсайті


1, 2, 3, 4, 5, 6


organizaciya-vipolneniya-zadachi-komandirom-inzhenerno-sapernogo-vzvoda-po-prodelivaniyu-prohodov-v-minno-vzrivnih-zagrazhdeniyah-pered-perednem-kraem-oboroni-protivnika-referat.html
organizaciya-vlasti-v-subektah-rf.html
organizaciya-vneshneekonomicheskoj-sluzhbi-predpriyatiya.html